افراد آنلاین: 58 نفر
حاضرین آقا: 26 نفر
حاضرین خانم: 30 نفر
اعضاء حاضر: 53 نفر
تعداد مدیران: 1 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 17 نفر
تعداد شکلک ها: 710 عدد