افراد آنلاین: 78 نفر
حاضرین آقا: 37 نفر
حاضرین خانم: 39 نفر
اعضاء حاضر: 77 نفر
تعداد مدیران: 1 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 4 نفر
تعداد شکلک ها: 645 عدد